پیام صنوبر

سالهاست که استریلیزاسیون به یکی از مهم ترین فرایندهای مراکز درمانی تبدیل شده است و امروزه شرکت ها و موسسات بسیار زیادی در این صنعت به خدمت رسانی مشغولند.صنوبر همیشه به ارتقاء محصولات وخدمات خود می اندیشد.چرا که بهره گیری از دانش تخصصی با تیم اجرایی توانمند و نمایندگی انحصاری آلتون طب که نماینده انحصاری بزرگ ترین شرکت آمریکایی تولید کننده اندیکاتو